Téma modlitebných stretnutí bude ovocie Ducha. Budeme sa modliť za ovocie Ducha, o ktorom sa píše v Ga 5,22-25.

042-022

„Odolať hriechu a zvíťaziť nad ním môže len mocné pôsobenie tretej božskej Osoby, ktorá mala prísť v neobmedzenej sile a v plnosti božskej moci. Duch Svätý robí účinným dielo, ktoré vykonal Vykupiteľ sveta. On očisťuje srdce. Skrze Ducha Svätého sa veriaci stáva účastníkom božskej prirodzenosti. Kristus poslal svojho Ducha ako božskú moc, ktorá má v človekovi premáhať zdedené i vypestované sklony k zlu a cirkvi má pomôcť získať Jeho povahu.“ / citát  EGW Túžba vekov  str.471 odst.1/