A budeš pamätať na všetky cesty, ktorými ťa viedol Hospodin, tvoj Boh.

5 Moj 8,2

Vznik a rozvoj fiľakovského zboru

     Rozmachom trojanjelského posolstva sa dostala adventná pravda neúnavnou a obetavou prácou knižných evanjelistov aj do Fiľakova. Brat Omasta pracoval ako kolportér v okolí Modrého Kameňa. V Leseniciach/ okres Veľký Krtíš/ sa stretol v roku 1925 rodinou Marčekových. Margita Marčeková smútila nad svojou dcérou, ktorú stratila následkom oparenia horúcou vodou. Brat Omasta  ich potešoval z Božieho Slova. Svätý Duch pracoval v srdciach týchto ľudí, obstarali si Bibliu a nadviazali spojenie s členmi našej cirkvi  v Modrom Kameni.

V roku 1928 ich navštívil brat Ondrej Beňovský, biblický pracovník z Nových Zámkov a pripravil ich k svätému krstu. Dňa 19.11.1929 brat Karol Mokrý pokrstil brata Marčeka a jeho manželku Margitu.Táto rodina sa neskôr presťahovala do Štúrova, kde sa zoznámili s mladým kolportérom bratom Gašparom Lovašom, ktorý sa so svojimi spolupracovníkmi, bratmi Jánom Žurekom a Ľudovítom Širkom u nich ubytovali na niekoľko týždňov. Sestra Marčeková odovzdala bratovi Lovašovi adresu svojich rodičov, ktorí bývali vo Fiľakove. V tejto rodine brat Lovaš svedčil o Božej pravde a ich mladšia dcéra Mária Vámošová prejavila o pravdu veľký záujem.

V roku 1937 sa rodina Marčekových presťahovala do Fiľakova. Sestra Marčeková bola veľmi aktívna misionárka. Najskôr svedčila svojej sestre Márii Vámošovej, ktorá bola potom dňa 14.10.1940 pokrstená. Tieto dve sestry usilovne pracovali a získali pre Pána Ježiša Krista ďalších ľudí. Sestru Júliu Smidtovú,  Szabovú,  Bertókovú, Zbelovú a ďalšie. Dňa 20.1.1941 ich krstil brat Töltesi.

20150111_135315[1]

Sestra Margita Marčeková v roku 1960, v modlitebni, ktorá bola v jej dome.

Vo Fiľakove sa vytvorila malá skupinka 9 pokrstených členov a niekoľkých priateľov u sestry Kómárovej. Táto skupinka patrila pod lučenecký zbor, ktorý bol založený v roku 1938. Dňa 1. septembra 1945 prevzal zbor Lučenec a Fiľakovo brat Ján Žurek. Pomáhal mu v práci brat Šimon Juhász. V roku 1947 prišiel do Lučenca a Fiľakova ako kazateľ brat Ondrej Beňovský.Jeho príchodom môžeme datovať vznik fiľakovského zboru.

    Brat Beňovský pokrstil dňa 16.5.1948  v Tuhárskom potoku 16 ľudí, z ktorých bolo 8 z Fiľakova.

20150111_135413[1]

Boli to bratia a sestry:  Piroška Koroncziová,  Mária Šuleková,  Mária Belovecová st., Júlia Nagyová, Jozef Nagy, Margita Mesterová, Ľudovít Belovec st., Ľudovít Belovec ml. Po tomto krste  bolo už vo Fiľakove 17 členov, ktorí tvorili základ zboru.  Úspešne pracoval  aj mandolínový krúžok, ktorý mal v roku 1948  10 členov ale v roku 1952 už 30 členov.

20150111_135455[1]

Slovenské misijné pole poslalo na výpomoc bratovi Beňovskému sestru Alžbetu Danielovú, absolventku misijnej školy. Rýchly rozvoj zboru však bol náhle zastavený zákazom činnosti cirkvi dňa 1. októbra 1952. Modlitebňa, ktorú členovia budovali bola odovzdaná Národnému výboru vo Fiľakove. Po obnovení činnosti cirkvi  dňa 26. septembra 1956 sme modlitebňu nedostali  naspäť a zhromažďovali sme sa do roku 1965 v dome sestry Marčekovej. V roku 1965 nás prijal do svojho domu brat Ján Danyi a v tomto dome sme sa zhromažďovali až do roku 1978, Keď cirkev tento dom odkúpila a mali sme tam pravidelné zhromaždenia až do roku 1990.

Pred odchodom brata Beňovského do dôchodku v roku 1957 Slovenské združenie mu pridelilo na pomoc biblického pracovníka brata Bíru. Po preložení brata Bíra do Košíc prišiel v Jeho diele pokračovať skúsený a osvedčený kazateľ brat Ján Lichý. Na jar 1967 brat Lichý odišiel do dôchodku a na jeho miesto bol pridelený kazateľ brat Horňák Pavel.

20150111_135723[1]

Výlet s bratom Horňákom v Bojniciach.

Brat Horňák obetavo pracoval a za 9 rokov bolo pokrstených 18 ľudí vo Fiľakove, Lučenci a Revúcej. Brat Pavel Horňák sa so zborom rozlúčil v roku 1975, keď odišiel pracovať do prešovského zboru. Dňa 3. januára 1976  brat Lovaš nám predstavil brata  Šimona Juhásza, ktorý sa stal naším  ďalším kazateľom. Mohli sme spomínať na rok 1947, keď ako mladý misionár, plný elánu začal svoju činnosť v našom zbore. S bratom Šimonom Juhászom sme sa rozlúčili v roku 1980, kedy odišiel do dôchodku. Na jeho miesto nastúpil brat Štefan Horňák a pôsobil u nás do roku 1988, kedy odišiel do dôchodku. Počas jeho pôsobenia boli vo fiľakovskom zbore pokrstení bratia a sestry: Karol Šuhaj, Renáta Šuhajová, Erika Gecsová, Ružena Belovecová ml., Eva Bérešová, Jozef Béreš, Béla Béreš, Ondrej Marček, Alžbeta Mihályová, Jozef Paučo.

Vo februári roku 1989 bol poverený výborom Slovenského združenia pracovať v zboroch Fiľakovo , Lučenec, Revúca a Slovenské Ďarmoty  brat Ferdinand Varga.

Na jeseň roku 1989 Slovenské združenie zakúpilo poschodový dom pre modlitebňu a byt kazateľa na Ružovej ulici č. 47 vo Fiľakove, kde je dodnes naša modlitebňa.

Začiatkom roku 1990 bol ako kazateľ na dôchodku, poverený pracovať v našom okolí brat Michal Hroboň, ktorý ako vysvätený kazateľ vysluhoval večeru Pánovu, svätý krst a všetky úkony vysväteného kazateľa. Na jeseň  roku 1992 odišiel brat Hroboň pracovať do Bratislavy a na jeho miesto nastúpil vysvätený kazateľ brat Ondrušek Jozef ako dôchodca, ktorý dochádzal z Košíc.

V dôsledku nežnej revolúcie Pán Boh otvoril cestu pre verejné evanjelizačné prednášky, ktoré uskutočnil brat Ferdinand Varga v rokoch 1992-1995. Bolo pokrstených mnoho priateľov, ktorí dodnes aktívne pracujú na Božom diele vo Fiľakove,  Lučenci a  Rimavskej Sobote, kde vznikla skupinka na základe evanjelizačných prednášok a následnej pastoračnej  práce brata Ferdinanda Vargu.

20150111_141056[1]20150111_140401[1] 20150111_140021[1]20150111_141629[1]

Od roku 1995 do roku 2000 pracoval v tejto oblasti ako kazateľ brat Andrej Oravec.

20150111_141033[1]                             20150111_192613[1]

Po rozlúčke s bratom kazateľom Andrejom Oravcom, ktorého si vážili a obľúbili členovia sme  5. 2. 2000 privítali nového kazateľa brata Františka Kolesára.

20150111_141418[1]Počas jeho pôsobenia sa mimoriadne rozvinula práca s deťmi a s mládežou aj vďaka jeho nadanej manželke Ingrid, ktorá svojou kreativitou zorganizovala spolu s manželom veľa mládežníckych programov a akcií.

20150111_142123[1]20150111_142016[1]

Od roku 2006 prišiel  kazateľ brat Juraj Chovan, ktorý bol vynikajúcim pastorom , svojím pokorným a chápavým  prístupom  si získal srdcia dokonca aj neveriacich ľudí.

Žiaľ ho zasiahla choroba a musel skôr odísť od nás. V našich srdciach sa hlboko zapísal svojím láskavým prístupom.

20150111_142402[1]   20150111_233219[1]

19.9.2009 sme privítali nového kazateľa brata Jozefa Kučeru aj s rodinou. Od neho sme sa tiež skorej  rozlúčili z dôvodu, že ho  viac potrebovali v  Považskej Bystrici a okolí.Najviac ho milovali deti a on miloval najviac priateľov, ktorých vyučoval niekoľko desiatok. Rád vysvetľoval historické súvislosti často okorenil humorom a tak sme vždy radi, keď nás občas navštívi.

20150111_142633[1]   20150111_143042[1]  20150111_143015[1]20150111_142751[1]

V novembri roku 2011 sme privítali  nového kazateľa brata Milenka Vucetica s manželkou Vericou.

20150111_143201[1]      20150111_143843[1]

Ako pomocného kazateľa mu pridelili brata Michala Fuliera, ktorého sme tiež radosťou privítali  15. 9.2012.

20150111_143826[1]

Od septembra 2016 nastúpil do služby brat kazateľ Marek Kaba.