„Jedni druhých bremená neste,
a tak naplňte zákon Kristov“

text: Galatským 6,2

Kto sme

Stretávate nás všade tam, kde sa ľudia zvyčajne stretávajú. Na zastávke, v autobuse, na ulici, v obchode, v montážnej hale, v úrade či ordinácii. Radosti a starosti patria do nášho života podobne ako do vášho. Aj my zostávame v čase smútku a bolesti len veľmi ťažko „nad vecou“. Ako kohokoľvek iného, aj nás ovplyvňuje zrýchlené tempo doby. Na živobytie si zarábame prácou, ale naše schopnosti a zdroje životnej sily majú svoje hranice. Ani nám sa choroby nevyhýbajú, hoci niektoré lekárske štúdie dokazujú, že žijeme v priemere až o päť rokov dlhšie. Aj my zomierame na rakovinu a infarkty. Aj my sa stávame obeťami dopravných nehôd a tiež nás trápia neporiadky v rôznych oblastiach života spoločnosti. Milujeme a chceme byť milovaní, ale aj my vieme, aké je to stratiť lásku.

Chcem sa o Cirkvi adventistov dozvedieť viac

V čom sme teda iní? Niektoré naše poznávacie znamenia sú veľmi jednoduché. Napríklad by ste nás len veľmi ťažko stretli s cigaretou v ruke, nie sme ani skúsenými znalcami alkoholu. Oddych od práce si nedoprajeme ani v nedeľu, ani v piatok, ale v sobotu a ak je to v našich silách, stravujeme sa zdravo. Že na tom nie je nič výnimočné?

V tom prípade je tu čosi navyše. Pre toho, kto z pochopiteľných dôvodov sústredí všetko svoje úsilie na prítomnosť, budú znieť nasledujúce slová asi málo súčasne a veľmi nadnesene, aj tak však trváme na dôležitom presvedčení: Všetci v sebe nosíme túžbu po večnosti. Táto túžba nás nemotivuje hľadať elixír mladosti, ale posilňuje našu vieru v Toho, ktorý je sám bez začiatku a konca. Boh vie, že by sme v tom našom svete, ktorého rozvoj je ovládaný spotrebou, radi žili vo vzájomnej láske a harmónii. Preto nám vo svojom Synovi, Ježišovi Kristovi, poskytol dostatok dôvodov pre to, aby sme v konečnosti života nerezignovali.

Veríme, že túžba po večnosti nie je len hnacím motorom rozvoja ľudstva, ale že čas večnosti predznamenáva. Vďaka tejto viere sú naše úzkosti, smútok či bolesť únosné a radosť z bežných darov života je zbavená tieňa strachu z vlastného zlyhania a obmedzenosti.

Preto si nechceme zvyknúť na konzumný spôsob života, ktorým máme pokušenie liečiť si naše dávno pošramotené sebavedomie pánov tvorstva. Dávno nimi nie sme. Vďaka ilúziám o vláde nad svetom dnes len ťažko nájdeme vodu na pitie a sebavedomá viera v dobro človeka sa rúca do prachu s každým štvorcovým kilometrom vyrúbaného dažďového pralesa. Napriek tomu vo svete výrobkov na jedno použitie veríme na lásku, ktorá po čase zreje a silnie. Veríme, že aj dnes dobré vzťahy v rodinách určujú hodnotu vzťahov v spoločnosti. Sme presvedčení, že slová ako zodpovednosť, súdržnosť, načúvanie, spolupatričnosť, pomoc, vernosť a obeť nezostali len označením pre dávno zabudnuté ľudské cnosti.

Preto otvárame nielen dvere svojich kostolov a modlitební, ale aj svojich domovov a sŕdc všetkým, ktorí sa často márne bránia dôsledkom ľudskej sebeckosti a strachu z toho, čo príde zajtra. Nevydávame sa za záchrancov ľudstva, ale snažíme sa byť všade tam, kde je potrebné podať pomocnú ruku. Nemôžeme zabrániť prírodným katastrofám, ale môžeme zmierniť utrpenie tých, ktorých katastrofy postihli. Nedokážeme zastaviť vojny, rasovú nenávisť, náboženskú neznášanlivosť či vyrovnať prehlbujúce sa rozdiely medzi bohatými a chudobnými, aj keď sa nechceme zbavovať zodpovednosti za tých, ktorí v dôsledku ľudskej zloby a biedy prechádzajú bolesťou a utrpením.

Boh, ktorý chce naplniť našu túžbu po večnosti, svoj sľub ničím nepodmienil. Biblickú výzvu „Jedni neste bremená druhých, a tak naplníte Kristov zákon“ (Gal 6, 2) pokladáme za určujúcu hodnotu vzťahov medzi ľuďmi.

Skutky sú viac než slová.

Čomu veríme

Apoštolské vyznanie viery. Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.

Radostne sa pripájame k apoštolskému vyznaniu viery starokresťanskej cirkvi a radi vykladáme, ako mu v súčasnosti rozumieme.

Pokračovať v čítaní ďalej

1. Verím v Boha, Otca všemohúceho
Veríme, že Boh nielen existuje, ale že je v ňom i zdroj našej existencie. Veríme, že Boh, ktorý nás presahuje, nám dáva o sebe vedieť. Veríme, že to, čo hovorí, je pravda a to, čo koná, má zmysel. Veríme, že je to Boh a nikto iný, kto vládne nad svetom. Jemu všetko podlieha a nijaká naša predstava ho nemôže obsiahnuť. Dôverujeme Bohu, a preto sa mu chceme podriaďovať. Spoliehame sa na neho vo všetkom tak, ako sa spolieha syn na svojho otca. Veríme, že Boh nás má rád.

2. Stvoriteľ neba i zeme
Veríme, že zem nevznikla ani náhodou, ani evolučným procesom, ale že bola stvorená slovom Boha v siedmich dňoch tak, ako o tom podáva správu Biblia. Siedmy deň, ktorým bola podľa svedectva Písma sobota, Boh odpočinul. I my v sobotu odpočívame od všednej práce. Vyjadrujeme tým svoju vieru v Boha stvoriteľa. Sobota je pre nás príležitosťou uctievať Boha v spoločenstve veriacich, čím nasledujeme prastarú tradíciu Božieho izraelského ľudu zachovávanú Ježišom Kristom, apoštolmi a prvými kresťanmi. Boh človeka poveril, aby sa staral nielen o zem a všetko živé, ale aj o svoje telo a dary, ktoré od neho prijímame. Smieme ich múdro používať vo svoj prospech a pamätať na to, že Stvoriteľovi patrí jedna sedmina nášho času a jedna desatina nášho zisku.

3. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého
Veríme, že Boh dal z lásky pre záchranu človeka svojho Syna. O Ježišovi veríme, že je zasľúbeným Mesiášom (Kristom), a teda Božím Synom. V Kristovi bol a je Boh medzi nami. Veríme, že v Kristovi Boh zreteľne prehovoril do nášho sveta. Veríme, že v Kristovi sa Božie slovo stalo telom, a preto veríme Ježišovi Kristovi ako stelesnenému Božiemu slovu. Ako svojho Pána ho chceme nasledovať, lebo jeho život považujeme za smerodajný a zmysluplný. Nasledovaním Ježiša Krista sa stávame ľuďmi podľa Božieho priania a Božieho obrazu.

4. Narodil sa z Márie Panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol
Veríme, že v Ježišovi Kristovi sa nám Boh zjavil ako nám podobný – spôsobom narodenia, života, utrpenia a smrti. Ježiš sa stal jedným z nás, slúžil nám, ponížil sa, aby sme dobre rozumeli tomu, ako máme na zemi žiť a čo po nás Boh žiada. Naučil nás modliť sa a pozýva nás na cestu, ktorou šiel On. Jeho poníženie, službu, utrpenie a smrť si pripomíname obradom nazývaným Večera Pánova, do ktorého je zahrnuté:
a) umývanie nôh ako výraz pokory a vzájomnej služby, rovnako ako symbol vzájomného odpustenia b) lámanie a prijímanie chleba ako Kristovho tela; vyznávame tým svoju závislosť od Krista a vôľu k životu s Kristom c) prijímanie kalicha, ktorý pripomína novú zmluvu v Kristovej krvi, čo je výraz úzkeho spoločenstva s Kristom aj s ľuďmi a predzvesť budúcnosti.

5. Zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych
Ježiš Kristus zostúpil v utrpení nižšie a viedol ťažšie zápasy než my, pretože bojoval za nás. Bol pochovaný a svojou smrťou porazil Božieho odporcu – satana. Veríme však, že ukrižovaný a pochovaný Ježiš vstal z mŕtvych. Veríme, že bol vzkriesený Bohom. Vzkriesený, teda živý Ježiš, nie je len literárnou postavou. Veríme, že nádej na vzkriesenie majú všetci, ktorí Kristovi veria. O smrti učíme, že sa týka celého človeka. Duša nemôže existovať oddelená od tela. Pre Boha je smrť spánkom, z ktorého môže a chce človeka prebudiť. Neveríme preto, že máme nesmrteľnú dušu, ani že sa naša duša prevteľuje. Veríme, že budeme vzkriesení v tele a že vzkriesenie je vstupom do Božieho kráľovstva a nasledovaním vzkrieseného Krista.

6. Vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho
Veríme, že Ježiš vstúpil na nebesia tak, ako starozákonný veľkňaz vstupoval do svätyne, pretože pozemská starozákonná svätyňa bola obrazom tejto udalosti. V nej dochádzalo k zmiereniu s Bohom. Preto veríme, že Kristus, náš veľkňaz v nebesiach, nás zmieril s Bohom a na pravici Boha sa za nás prihovára – len on sám. Veríme, že toto prihováranie potrebujeme a že je základom pre naše odpustenie. Zároveň veríme, že vzkriesený Ježiš je súčasne prítomný všade tam, kde sa ľudia zídu v Jeho mene, ako to sám zasľúbil.

7. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych
Veríme v Kristov viditeľný návrat (advent) na zem (tzv. druhý príchod) a viditeľné zriadenie Božieho kráľovstva. Očakávanie Kristovho návratu patrí spolu s dôrazom na Božiu stvoriteľskú úlohu k základným vyznávačským črtám Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Veríme, že spolu s Jeho návratom vyvrcholí Boží súd. Presadí sa Božia spravodlivosť a naplnením Božieho zámeru bude odstránenie bezprávia. Veríme, že Bohu bude skladať účty každý človek. Veríme, že druhý Kristov príchod je blízko. Zároveň sme presvedčení, podľa konkrétnych znamení, ktoré nám vopred opísal, že je potrebné na Boží súd upozorňovať a na Kristov príchod sa s pokáním, teda návratom k Bohu, pripravovať. Veríme, že prichádzajúci súd definitívne rozhodne a ukončí vzburu, ktorú proti Bohu vedie diabol. Veríme, že Kristov príchod nastane v okamihu vopred známom len Bohu.

8. Verím v Ducha svätého
Veríme, že Boh, ktorý je ako Otec nad nami a ako Syn v Kristovi medzi nami, je ako Duch Svätý tiež v nás. Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý (Trojica) je jeden a ten istý Boh, ktorý sa nám zjavuje a prichádza k nám v rôznych podobách súčasne a neoddeliteľne. V podobe Ducha Svätého k nám prichádza nepochopiteľný a neuchopiteľný Boh, ktorý v nás pôsobí. Jemu sa chceme otvárať a nechať sa ním zvnútra premieňať. Boh Duch Svätý nás taktiež obdarováva darmi, ku ktorým, ako veríme, patrí i dar proroctva. Prorocký dar cirkvi sprístupňuje Božie slovo a pomáha orientovať sa vo svete. Výsledky pôsobenia Ducha Svätého nazývame ovocím Ducha, z ktorého prvá je láska.

9. Svätú cirkev všeobecnú
Veríme, že sme súčasťou Kristovho ľudu, Božieho ľudu, cirkvi na tejto zemi. Veríme, že táto cirkev je svätá, pretože patrí Bohu a všeobecná, teda rozšírená po celom svete. Súčasťou cirkvi sa stáva ten, kto uveril v Krista a bol na základe vyznania viery pokrstený ponorením. Veríme, že cirkev sa má sýtiť Božím slovom. To znamená, že chceme načúvať a premýšľať o tom, čo sa dozvedáme z Písma Svätého, a s Božou pomocou to uskutočňovať. Veríme, že Cirkev adventistov siedmeho dňa má od Boha vo svete svoje poslanie. Vidíme ho vo vyznávaní, uskutočňovaní a hlásaní evanjelia všetkým ľuďom, v pripomínaní Kristovho druhého príchodu, vo vzdávaní chvály, uctievaní Boha a dištancovaní sa od zlého v akejkoľvek podobe.

10. Spoločenstvo svätých
Spoločenstvom svätých sa nemyslí spoločenstvo bezchybných ľudí, ale tí, ktorým ide o spoločnú vec a ktorí majú spoločný cieľ. Veríme, že spoločenstvo svätých je možné už tu na zemi. Cirkev tvoria ľudia, ktorí sa podvoľujú Kristovi ako svojmu Pánovi. Veríme, že je potrebné takéto spoločenstvo budovať, a veríme, že rady pre to, ako ho vytvárať, nachádzame v Biblii. Zdravé spoločenstvo sa rozvíja zdravým spôsobom života a riadi sa určitými pravidlami, za ktoré považujeme Desatoro v Starom zákone, zhrnuté v dvojprikázaní lásky v zákone Novom. Samozrejme aj ďalšie pokyny Starého a Nového zákona považujeme za smerodajné. Spoločenstvo svätých stojí pod Božím slovom a je teda Božím slovom utvárané, ovplyvňované a reformované. V manželstve zdôrazňujeme vernosť, v predmanželských vzťahoch zdržanlivosť, vo vzťahu k sebe samým umiernenosť, striedmosť a prostotu, v ostatných medziľudských vzťahoch úctu, vo vzťahu ku spoločnosti zodpovednosť a vo vzťahu k životnému prostrediu skromnosť. Veríme aj, že sme len spoločenstvom pútnikov, ktorých skutočná vlasť je v nebesiach.

11. Hriechov odpustenie
Ak vyznávame svoje viny, môžeme veriť tomu, že nám Boh odpustí. Naše hriechy nemajú takú moc, aby nás mohli od Boha vzdialiť, keď ich vyznáme. Veríme teda, že žijeme už dnes z Božieho odpustenia a že náš budúci život je určený výhradne tým, že nás Boh miluje. Nazývame to spasením z milosti. Takých ľudí potom nazývame spoločenstvom ospravedlnených hriešnikov. Ospravedlnených preto, že nás Boh za spravodlivých považuje, aj keď my na sebe vidíme len svoje hriechy. Spravodlivosť od Boha dostávame ako dar, zdarma. Nový život (spasenie) nie je podmienené naším náboženským výkonom ani zásluhami. Milosť, ktorú prijímame, nás však premieňa. Veríme v ospravedlnenie z viery v Boha, a preto sa hlásime k dedičstvu českej i svetovej reformácie.

12. Tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný
Veríme, že pre vzkriesených pripravil Boh novú zem, ktorej predchuť okúsime v spoločenstve tých, ktorých nazývame sestrami a bratmi. Nová zem je pravým domovom, podobným záhrade Eden, ktorá bola na počiatku stvorenia. Dúfame v trvalé a večné spoločenstvo s Bohom tam, kde nebude nič, čo by nás od Neho oddeľovalo – smrť, násilie, plač, choroba, bolesť. Novú zem, teda kráľovstvo Božie, nie sme schopní vybudovať sami, prichádza ako dar od Boha.

Čo od nás môžete očakávať?

Ten, kto neprivykne dobru a cnosti ako mladý,
v starobe sa svojich chýb nezbaví.

Klub Pathfinder ~ www.pathfinder.sk

Myslím, teda som.
Teologický seminár ~ www.tscasd.cz
Sobotná škola ~ sobotnaskola.casd.sk

Kto píše, dvakrát číta.
Stredisko korešpondenčných kurzov ~ www.skskk.sk

Človek je zrodený pre vzájomnú pomoc.
Organizácia pre pomoc a rozvoj ADRA ~ www.adra.sk

Sloboda nie je na predaj.
Spoločnosť pre ochranu náboženskej slobody ~
www.spons.cz

Zdravie nie je všetko, ale bez zdravia je
všetko nanič.

Život a zdravie ~ www.zivotazdravie.sk

Knihy sú nemí učitelia.
Vydavateľstvo Advent-Orion ~ www.adventorion.sk

Nepohrdni človekom v jeho starobe.
Dom s opatrovateľskou službou ~ www.casd.cz/mss/

Správne slovo v správny čas.
Mediálne centrum ~ www.hopetv.cz
Štúdio nádej ~ www.studionadej.sk/

Internetová televízia HopeTV

Televízia HopeTV je mladá televízna stanica, ktorá je súčasťou medzinárodnej siete Hope Channel. Vysiela 24 hodín denne, 7 dní v týždni, v ktorých ponúka rôznorodé spektrum programov, relácií, rozhovorov, seriálov a dokumentov z vlastnej i zo zahraničnej tvorby.

Tvorba HopeTV sa orientuje na etické a náboženské témy s cieľom ponúknuť alternatívu k bežnej televíznej produkcii. Značnú časť vysielania tvoria programy a relácie, ktoré sa venujú zdravému a harmonickému životnému štýlu. Vo vysielaní sa nezabúda ani na detské animované príbehy.

www.hopetv.cz

Kontakty

 • Slovenské združenie Cirkvi adventistov
  siedmeho dňa

  Cablkova 3, 821 04 Bratislava
  www.casd.sk
  Tel: +421 2 434 155 02
  Fax: +421 2 434 155 03
  Mobil: +421 905 400 052
  E-mail: casd@casd.sk

 • Česko-Slovenská unie Církve adventistů
  sedmého dne

  Londýnská 30, Praha 2 - Vinohrady, 120 00
  www.casd.cz
  Tel: +420 241 471 939 (945)
  Fax: +420 244 471 863
  Mobil: +420 604 282 351
  E-mail: secretary@casd.cz

 • Moravskoslezské sdružení Církve adventistů
  sedmého dne

  Newtonova 725/14, Ostrava 2 , 702 41
  www.casd.cz/mss
  Sekretariát: +420 569 625 131
  Mobil: +420 775 789 037
  E-mail: mss@casd.cz

 • Inter-European Division of Seventh-day Adventists
  Schosshaldenstrasse 17, CH-3006 Bern, Switzerland
  www.euroafrica.org

 • České sdružení Církve adventistů
  sedmého dne

  Peroutkova 57, Praha 5 - Smíchov, 150 00
  www.casd.cz/cs
  Telefon: +420 224 251 742
  Mobil: +420 739 345 659
  E-mail: cs@casd.cz

 • General Conference
  12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20904-6600
  www.adventist.org

Zbory CASD v Českej a Slovenskej republike

Zbory a inštitúcie Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Českej a Slovenskej republike.

 • Církev adventistů sedmého dne (Česko-Slovenská unie)
  Londýnská 30
  120 00 Praha 2 - Vinohrady
  WEB: www.casd.cz

 • České sdružení CASD
  Peroutkova 57
  150 00 Praha
  WEB: www.ceskesdruzeni.cz

 • Moravskoslezské sdružení CASD
  Kopaniny 13
  709 00 Ostrava - Mariánské Hory
  WEB: www2.casd.cz

 • Sbor CASD Beroun
  Tylova 273/8
  266 01 Beroun
  WEB: www.adventisteberoun.info

 • Sbor CASD Blansko
  Masarykova 13
  678 01 Blansko

 • Sbor CASD Bohumín
  Mírová 14
  735 81 Bohumín
  WEB: bohumin.casd.cz

 • Sbor CASD Brandýs n/L
  Horova 1885
  250 01 Brandýs nad Labem

 • Sbor CASD Brno Olomoucká
  Olomoucká 43
  618 00 Brno - Černovice
  WEB: www.casdbrnol.cz

 • Sbor CASD Brno Střední
  Střední 10
  602 00 Brno
  WEB: brno-stredni.casd.cz
  začátek sobotní bohoslužby je v 9:30

 • Sbor CASD Brno Západ
  Okružní 17
  638 00 Brno - Lesná
  WEB: brnozapad.casd.cz

 • Sbor CASD Bruntál
  Husova 2
  792 01 Bruntál

 • Sbor CASD Břeclav
  Jiráskova 2
  690 02 Břeclav
  WEB: www.adventisti.cz

 • Sbor CASD Bystřice nad Olší
  Bystřice nad Olší 443
  739 95 Bystřice nad Olší

 • Sbor CASD Červený Kostelec
  Školní 39
  549 41 Červený Kostelec
  WEB: www2.casd.cz/cervenykostelec

 • Sbor CASD Česká Lípa
  Čsl. armády 1578
  470 01 Česká Lípa
  WEB: //ceskalipa.casd.cz

 • Sbor CASD Česká Třebová
  Smetanova 1450
  560 02 Česká Třebová

 • Sbor CASD České Budějovice
  Fráni Šrámka 34
  370 01 České Budějovice
  WEB: ceskebudejovice.casd.cz

 • Sbor CASD Český Krumlov
  Urbinská 187
  381 01 Český Krumlov

 • Sbor CASD Český Těšín
  Krátká 2
  737 01 Český Těšín
  WEB: www.casd-ceskytesin.cz

 • Sbor CASD Děčín
  Úzká 238/10
  405 02 Děčín

 • Sbor CASD Dětmarovice
  Dětmarovice 454
  735 71 Dětmarovice
  WEB: www2.casd.cz/detmarovice

 • Sbor CASD Dobruška
  Zdeňka Nejedlého 668
  518 01 Dobruška

 • Sbor CASD Dvůr Králové n/L
  Náměstí Odboje 1128
  544 04, Dvůr Králové nad Labem

 • Sbor CASD Frenštát pod Radhoštěm
  U Tírny 1140
  744 01 Frenštát pod Radhoštěm
  WEB: casd-frenstat.webnode.cz

 • Sbor CASD Frýdek Místek
  Slezská 1982
  738 01 Frýdek-Místek
  WEB: frydek.net

 • Sbor CASD Frýdlant nad Ostravicí
  Kůty č. 58
  739 11 Frýdlant nad Ostravicí
  WEB: www.casdfno.cz

 • Sbor CASD Hanušovice
  Hlavní 147
  788 33 Hanušovice

 • Sbor CASD Havířov Suchá
  U Modlitebny 3/557
  735 64 Havířov - Suchá
  WEB: havirovsucha.casd.cz

 • Sbor CASD Havířov Šumbark
  Generála Svobody 57/9
  736 01 Havířov - Šumbark
  WEB: havirovsumbark.casd.cz

 • Sbor CASD Havlíčkův Brod
  Chotěbořská 2513
  580 01, Havlíčkův Brod

 • Sbor CASD Hodonín
  Havlíčkova 29a
  695 01 Hodonín

 • Sbor CASD Holešov
  Nám. F. X. Richtera 1212/3
  769 01 Holešov

 • Sbor CASD Horní Benešov
  B. Němcové 287
  793 12 Horní Benešov

 • Sbor CASD Horní Cerekev
  Smetanova 384
  394 03 Horní Cerekev

 • Sbor CASD Horní Rokytnice
  Horní Rokytnice 376
  512 45, Horní Rokytnice nad Jizerou

 • Sbor CASD Hradec Králové
  Nezvalova 14
  500 03, Hradec Králové
  WEB: hradec.ceskesdruzeni.cz

 • Sbor CASD Hradec Králové - Trinity
  E. Beneše 575
  500 12, Hradec Králové

 • Sbor CASD Hranice na Moravě
  Čs. Armády 25/192
  753 01 Hranice na Moravě

 • Sbor CASD Hronov
  Padolí 198
  549 31, Hronov
  WEB: www2.casd.cz/hronov

 • Sbor CASD Hrušovany nad Jevišovkou
  Kostelní 515
  671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

 • Sbor CASD Cheb
  Mánesova 7/125
  350 02, Cheb
  WEB: www2.casd.cz/cheb

 • Sbor CASD Choceň
  Bj. Krawe
  656 01, Choceň

 • Sbor CASD Chrudim
  Filištínská 27
  537 01, Chrudim
  WEB: chrudim.casd.cz

 • Sbor CASD Ivančice
  V Uličce 1
  664 91 Ivančice
  WEB: ivancice.casd.cz

 • Sbor CASD Jablonec n/N
  P. Bezruče 61
  466 01, Jablonec nad Nisou

 • Sbor CASD Jablonné n/O
  Aloise Hanuše 85
  561 64, Jablonné nad Orlicí

 • Sbor CASD Jablunkov - Návsí
  Návsí 318
  739 92 Návsí

 • Sbor CASD Jaroměř
  Na Karlově 737
  551 01, Jaroměř
  WEB: www2.casd.cz/jaromer

 • Sbor CASD Jeseník
  Nám. Svobody 878
  790 01 Jeseník

 • Sbor CASD Jíčín
  Českých bratří 523
  506 01, Jičín
  WEB: www.jicin.casd.cz

 • Sbor CASD Jihlava
  Mošnova 1
  586 01 Jihlava

 • Sbor CASD Jindřichův Hradec
  Česká 1175/II
  377 01, Jindřichův Hradec

 • Sbor CASD Karlovy Vary
  Plzeňská 49
  360 01, Karlovy Vary
  WEB: karlovyvary.casd.cz

 • Sbor CASD Karviná
  Dačického 715/3
  734 01 Karviná - Ráj
  WEB: www2.casd.cz/karvina

 • Sbor CASD Kateřinice
  756 21 Kateřinice 282

 • Sbor CASD Kladno
  Milady Horákové 1562
  272 01 Kladno

 • Sbor CASD Klatovy
  Vídeňská 9
  339 01 Klatovy
  WEB: kcklic.webnode.cz

 • Sbor CASD Kolín
  Kmochova 16/2
  280 01 Kolín
  v budově Husova domu

 • Sbor CASD Komorní Lhotka
  Komorní Lhotka 202
  739 54 Komorní Lhotka
  WEB: komornilhotka.casd.cz

 • Sbor CASD Kopřivnice
  Wolkerova 532
  742 21 Kopřivnice

 • Sbor CASD Krnov
  Nábřežní 1
  794 01 Krnov

 • Sbor CASD Kyjov
  Svatoborská 365
  697 01 Kyjov

 • Sbor CASD Ledeč n/S
  Husovo Náměstí 16
  Ledeč nad Sázavou 584 01
  WEB: ledec.ceskesdruzeni.cz

 • Sbor CASD Liberec
  U Jánského kamene 3
  460 01 Liberec
  WEB: www.kostelnaperstyne.info

 • Sbor CASD Litoměřice
  Máchova 16
  412 01 Litoměřice
  WEB: litomerice.casd.cz

 • Sbor CASD Litvínov
  Opltova 99
  436 01 Litvínov
  WEB: www2.casd.cz/litvinov

 • Sbor CASD Luže
  Komenského 249
  538 54 Luže
  WEB: casd-luze.ic.cz

 • Sbor CASD Místek
  Národní Dům Místek
  Palackého 134
  738 01 Frýdek-Místek
  WEB: www.majak-mistek.cz

 • Sbor CASD Mladá Boleslav
  Husova 199/2
  293 01 Mladá Boleslav
  WEB: casd.mb-net.cz

 • Sbor CASD Mohelnice
  Smetanova 8
  789 85 Mohelnice

 • Sbor CASD Moravské Budějovice
  Funtíčkova 277
  676 01 Moravské Budějovice

 • Sbor CASD Most - Chomutov
  Lipová 805/8
  434 01 Most

 • Sbor CASD Náchod
  Tyršova 207
  547 01 Náchod
  WEB: nachod.casd.cz

 • Sbor CASD Napajedla
  Komenského 315
  763 61 Napajedla
  WEB: napajedla.casd.cz

 • Sbor CASD Neratovice
  náměstí Republiky 1219
  277 11 Neratovice

 • Sbor CASD Nový Jíčín
  Suvorovova 478
  741 01 Nový Jičín
  WEB: novyjicin.casd.cz

 • Sbor CASD Olomouc
  Balcárkova 12
  779 00 Olomouc

 • Sbor CASD Opava
  Olomoucká 51
  746 01 Opava
  WEB:www2.casd.cz/opava

 • Sbor CASD Orlová - Lutyně
  Lutyňská 350
  735 14 Orlová - Lutyně

 • Sbor CASD Ostrava - Mariánské hory
  Kopaniny 13
  709 00 Ostrava - Mariánské Hory
  WEB: ostravamarianskehory.casd.cz

 • Sbor CASD Ostrava - Město
  Trocnovská 20
  702 00 Ostrava - Přívoz
  WEB: ostravamesto.casd.cz

 • Sbor CASD Ostrava - Radvanice
  Ráčkova 4
  716 00 Ostrava - Radvanice
  WEB: www2.casd.cz/radvanice

 • Sbor CASD Ostrava Svinov
  Stanislavského 391
  721 00 Ostrava - Svinov
  WEB: ostravasvinov.casd.cz

 • Sbor CASD Ostrava Zábřeh
  Mňukova 17
  704 00 Ostrava - Zábřeh
  WEB: www.casdostravazabreh.net

 • Sbor CASD Pardubice
  Labská 377
  530 02 Pardubice
  WEB: pardubice.casd.cz

 • Sbor CASD Písek
  Švantlova 2394
  397 01 Písek

 • Sbor CASD Plzeň 1
  Doudlevecká 31
  301 00 Plzeň
  WEB: casdplzen.ic.cz

 • Sbor CASD Plzeň 2
  Koterovská 84
  326 00 Plzeň
  WEB: www.kcklic.cz

 • Sbor CASD Poděbrady
  Na Kopečku 21/405
  290 01 Poděbrady
  WEB: www2.casd.cz/podebrady

 • Sbor CASD Polička
  Nábřeží Svobody 561
  572 01 Polička
  WEB: policka.casd.cz

 • Sbor CASD Praha - Chodov
  Donovalská 2331/53
  149 00 Praha
  WEB: www2.casd.cz/praha-sporilov

 • Sbor CASD Praha - Krč
  Vídeňská 800
  142 00 Praha 4
  WEB: sborkrc.sweb.cz

 • Sbor CASD Praha - Nusle
  Žateckých 1169/11
  140 00 Praha

 • Sbor CASD Praha - Sedlec
  Roztocká 44/5
  160 00 Praha Sedlec
  WEB: prahasedlec.casd.cz

 • Sbor CASD Praha - Smíchov
  Peroutkova 57
  150 00 Praha
  WEB: www.malvazinky.zde.cz

 • Sbor CASD Praha - Strašnice
  Vilová 4
  100 00 Praha 10

 • Sbor CASD Praha - Vinohrady
  Londýnská 30
  120 00 Praha
  WEB: www2.casd.cz/praha-vinohrady

 • Sbor CASD Praha-Bethany
  Za Brumlovkou 1519/4 140 00 Praha 4 WEB: www.spolecenskecentrum.cz začátek sobotní bohoslužby je v 9:30

 • Sbor CASD Prostějov
  Šafaříkova 9
  796 01 Prostějov

 • Sbor CASD Přelouč
  Pardubická 173
  535 01 Přelouč

 • Sbor CASD Přerov
  Na Loučkách 11/2365
  750 02 Přerov

 • Sbor CASD Příbram
  Hornická 327
  261 01 Příbram
  WEB: casdpribram.sweb.cz

 • Sbor CASD Roubanina
  Roubanina č. 33
  679 64
  WEB: roubanina.casd.cz

 • Sbor CASD Roudnice n/L
  Husovo náměstí 60
  413 01 Roudnice nad Labem

 • Sbor CASD Rumburk
  9. května 52/858
  408 01 Rumburk

 • Sbor CASD Sázava
  Radvanice 29
  28506 Sázava
  WEB:

 • Sbor CASD Slaný
  Žižkova 15
  274 01 Slaný

 • Sbor CASD Sokolov
  Kraslická 14
  356 01 Sokolov
  WEB: sokolov.casd.cz

 • Sbor CASD Strakonice
  Dukelská 166
  386 01 Strakonice

 • Sbor CASD Suchdol n/O
  Malá Strana 23
  742 01 Suchdol nad Odrou

 • Sbor CASD Svitavy
  Poličská 3
  568 02 Svitavy

 • Sbor CASD Šternberk
  Olomoucká 61
  785 01 Šternberk
  WEB: sternberk.casd.cz

 • Sbor CASD Štětkovice
  Štětkovice 79
  264 01 Sedlčany
  WEB: stetkovice.casd.cz

 • Sbor CASD Štramberk
  Nádražní 434
  742 66 Štramberk

 • Sbor CASD Šumperk
  Janošíkova 3
  787 01 Šumperk

 • Sbor CASD Tábor
  Filipovská 72
  390 01 Tábor
  WEB: www.dumulipy.cz

 • Sbor CASD Tachov
  Hradební 580
  347 01 Tachov

 • Sbor CASD Telč
  Myslibořská 247
  588 56 Telč

 • Sbor CASD Teplice
  Křičkova 13
  415 01 Teplice

 • Sbor CASD Tišnov
  Procházkova 427
  666 01 Tišnov

 • Sbor CASD Trutnov
  M. Majerové 86
  541 01 Trutnov
  WEB: trutnov.ceskesdruzeni.cz

 • Sbor CASD Třebíč
  Jungmannova 16
  674 01 Třebíč
  WEB: trebic.casd.cz

 • Sbor CASD Třinec
  Dolní Lištná č. 171
  739 61 Třinec

 • Sbor CASD Třinec Lyžbice
  Nábřežní 19
  739 61 Třinec -Lyžbice
  WEB:trinec-lyzbice.webnode.cz

 • Sbor CASD Třinec Oldřichovice
  Oldřichovice č. 770
  739 58 Oldřichovice
  WEB:oldrichovice.casd.cz

 • Sbor CASD Turnov
  Nádražní 1130
  511 01 Turnov
  WEB: turnov.casd.cz

 • Sbor CASD Uherské Hradiště
  Žerotínova 269
  686 01 Uherské Hradiště

 • Sbor CASD Uherský Brod
  Nerudova 182
  688 01 Uherský Brod

 • Sbor CASD Úpice
  Boženy Němcové 830
  542 32 Úpice

 • Sbor CASD Ústí n/L
  Masarykova 128
  400 01 Ústí nad Labem
  WEB: www2.casd.cz/ustinl

 • Sbor CASD Valašské Klobouky 1/2
  Školní 944
  766 01 Valašské Klobouky
  WEB: www2.casd.cz/valklobouky

 • Sbor CASD Valašské Klobouky 2/2
  K hájenkám 390
  763 21 Slavičín
  WEB: www2.casd.cz/valklobouky

 • Sbor CASD Valašské Meziříčí
  Hřbitovní 1/366
  757 01 Valašské Meziříčí

 • Sbor CASD Vamberk
  Pekelská 71
  517 54 Vamberk

 • Sbor CASD Veselí n/M
  Rybníček 76
  698 01 Veselí nad Moravou
  WEB: www.casd-vnm.cz

 • Sbor CASD Vlašim
  Palackého nám. 65
  258 01 Vlašim

 • Sbor CASD Vojkovice
  Vojkovice č. 74
  739 52 Vojkovice
  WEB: www.vojkovice.net

 • Sbor CASD Vrbno pod Pradědem
  Sadová 346
  793 26 Vrbno pod Pradědem
  WEB:vrbnopodpradedem.casd.cz

 • Sbor CASD Vrchlabí
  Krkonošská 1480
  543 01 Vrchlabí
  WEB: http://vrchlabi-casd.webnode.cz/
  začátek sobotních bohoslužeb je v 9:15

 • Sbor CASD Vsetín
  Palackého 152
  755 01 Vsetín
  WEB:adventiste-vsetin.webnode.cz

 • Sbor CASD Vyškov
  B. Němcové 3
  682 01 Vyškov
  WEB: vyskov.casd.cz

 • Sbor CASD Vyšší Brod
  Náměstí 58
  382 73 Vyšší Brod
  WEB: casdvyssibrod.webnode.cz

 • Sbor CASD Zábřeh
  Postřelmovská 14
  789 01 Zábřeh

 • Sbor CASD Zásada - Zbytky
  Zásada-Zbytky 164
  468 25 Zásada-Zbytky

 • Sbor CASD Zlín
  Tyršova 1108
  763 02 Zlín - Malenovice
  WEB: zlin.casd.cz

 • Sbor CASD Znojmo
  Veselá 20
  669 02 Znojmo
  WEB: www.casdznojmo.cz

 • Sbor CASD Žďár n/S
  Dvorská 10/34
  591 02 Žďár nad Sázavou

 • Sbor CASD Železný Brod
  Příčná 350
  468 22 Železný Brod
  WEB: turnov.casd.cz/zeleznybrod

 • Skupina CASD Badín
  Ročkárová
  976 32 Badín

 • Skupina CASD Benešov
  Čechova 433
  256 01 Benešov

 • Skupina CASD Boskovice
  Hybešova 9
  680 01 Boskovice

 • Skupina CASD Bratislava
  Ferienčíkova 5
  811 03 Bratislava

 • Skupina CASD Čakanovce
  Čakanovce 63
  044 45 Bidovce

 • Skupina CASD Domažlice
  Kozinova 236
  344 01 Domažlice

 • Skupina CASD Držková
  Držková č. 74
  763 19 obec Držková

 • Skupina CASD Hrabyně
  Rehabilitační ústav,
  Hrabyně 201
  747 67 obec Hrabyně

 • Skupina CASD Chotěboř
  Havlíčkova 446
  Chotěboř 583 01
  WEB: chotebor.ceskesdruzeni.cz

 • Skupina CASD Ježonky
  Ježonky č. 531
  739 05 Morávka

 • Skupina CASD Klobouky u Brna
  Zámecká 10
  691 72 Klobouky u Brna

 • Skupina CASD Komárno
  Helena Krnáčová
  Komenského 46
  945 01 Komárno

 • Skupina CASD Lipník n/B
  Perštýnská 631/35
  751 31 Lipník nad Bečvou

 • Skupina CASD Litomyšl
  Nádražní 526
  570 01 Litomyšl

 • Skupina CASD Markuška
  049 34 Markuška č. 9

 • Skupina CASD Myjava
  907 01 Brestovec 97

 • Skupina CASD Nitra
  Fraňa Mojtu č. 10
  949 05 Nitra

 • Skupina CASD Nové Město na Moravě
  Městský kulturní dům
  592 31 Nové Město na Moravě

 • Skupina CASD Nový Bydžov
  podle domluvy
  504 01, Nový Bydžov

 • Skupina CASD Pelhřimov
  Růžová 82
  393 01 Pelhřimov

 • Skupina CASD Počátky
  Tyršova 256
  394 64 Počátky

 • Skupina CASD Praha - Lhotka
  Zálesí 50
  142 00 Praha 4

 • Skupina CASD Praha - Melantrichova
  Melantrichova 463/15
  110 00 Praha

 • Skupina CASD Prachatice
  Bavorská 936
  383 01 Prachatice

 • Skupina CASD Púchov
  Klub nepočujúcich
  ul. Obrancov mieru 1158
  020 01 Púchov
  WEB: puchov.casd.sk

 • Skupina CASD Rakovník
  Nerudova 504
  269 01 Rakovník

 • Skupina CASD Restart
  Slévárenská 8
  709 00 Ostrava - Mariánské Hory
  WEB: www.restartuj.net

 • Skupina CASD Rimavská Sobota
  Škultétyho 12 (bezbariérová bytovka)
  979 01 Rimavská Sobota

 • Skupina CASD Rokycany
  Jiráskova 481
  337 01 Rokycany
  WEB: rokycany.webnode.cz

 • Skupina CASD Senica
  br. Hromek
  V. P. Tótha 46/16
  905 01 Senica

 • Skupina CASD Sereď
  Dom kultúry, Školská 1
  926 01 Sereď

 • Skupina CASD Slavkov u Brna
  Lidická 307
  684 01 Slavkov u Brna

 • Skupina CASD Trebišov
  Mestské kultúrne stredisko
  M. R. Štefánika 53
  075 01 Trebišov

 • Skupina CASD Uničov
  Masarykovo nám. 24
  783 91 Uničov

 • Skupina CASD Veľký Krtíš
  Banícka ubytovňa
  990 01 Veľký Krtíš

 • Skupina CASD Veverská Bítýška
  Mateřská školka
  Na Zábíteši
  664 71 Veverská Bítýška

 • Skupina CASD Věznice Mírov
  Věznice Mírov
  Mírov 1
  789 01 Mírov

 • Skupina CASD Zábřeh
  Dům dětí a mládeže
  ul. Školská
  789 01 Zábřeh na Moravě

 • Skupina CASD Zábřeh - Alfa
  28. října č. 4
  789 01 Zábřeh na Moravě

 • Skupina CASD Znojmo - Port
  Horní Česká 35
  669 02 Znojmo

 • Skupina CASD Žiar nad Hronom
  u br. Sarkoziho,
  tel.: 0904135688

 • Slovenské združenie CASD
  Cablkova 3
  821 04 Bratislava
  WEB: www.casd.sk

 • Zbor CASD Banská Bystrica I
  Rudlovská cesta 37
  974 01 Banská Bystrica
  WEB:bb.casd.sk

 • Zbor CASD Banská Bystrica II
  Kollárova ulica 18
  974 01 Banská Bystrica
  WEB:bb2.casd.sk

 • Zbor CASD Banská Štiavnica
  Zákl. umelecká škola, Nám. Sv. Trojice
  969 00 Banská Štiavnica

 • Zbor CASD Blatné Remety
  072 44 Blatné Remety č. 130

 • Zbor CASD Bratislava I
  Cablkova 3
  821 04 Bratislava
  WEB:ba1.casd.sk

 • Zbor CASD Bratislava II
  Ferienčíkova 5
  811 03 Bratislava
  WEB:ba2.casd.sk

 • Zbor CASD Brezno
  Švermova 7
  zasadačka Domu kultúry
  977 01 Brezno

 • Zbor CASD Čadca
  Kukučínova 1069
  022 01 Čadca

 • Zbor CASD Červenica
  Červenica 74
  082 07 Tuhrina

 • Zbor CASD Dvorec-Osada
  Dvorec-Osada 199
  956 55 Veľké Chlievany

 • Zbor CASD Fiľakovo
  Ružová 47
  986 01 Fiľakovo

 • Zbor CASD Gerlachov
  Gerlachov 188
  059 42 Gerlachov

 • Zbor CASD Kežmarok
  Hradná 24
  060 01 Kežmarok
  WEB: kezmarok.casd.sk

 • Zbor CASD Košice I
  Tajovského 8
  040 01 Košice
  WEB: kosice.casd.sk

 • Zbor CASD Košice II
  Hlavná 68
  040 01 Košice
  WEB: kosice.casd.sk

 • Zbor CASD Krupina
  SNP 2
  963 01 Krupina

 • Zbor CASD Levice
  J. Bottu 2
  934 01 Levice

 • Zbor CASD Liptovský Hrádok
  Hviezdoslavova ul. - Mestský úrad
  033 01 Liptovský Hrádok
  WEB: liptovskyhradok.casd.sk

 • Zbor CASD Liptovský Mikuláš
  1. mája 89
  031 01 Liptovský Mikuláš

 • Zbor CASD Lučenec
  Bazovského 1
  984 01 Lučenec
  WEB: lucenec.casd.sk

 • Zbor CASD Martin
  V. Paulíniho-Tótha 2
  036 01 Martin
  WEB: martin.casd.sk

 • Zbor CASD Michalovce
  Hviezdoslavova 20
  071 01 Michalovce

 • Zbor CASD Nové Zámky
  Dostojevského 26
  940 63 Nové Zámky

 • Zbor CASD Poprad
  ul. Fraňa Kráľa 21
  058 01 Poprad

 • Zbor CASD Poproč
  Nová č. 7
  044 02 Poproč

 • Zbor CASD Považská Bystrica
  Centrum 28/33
  017 01 Považská Bystrica
  WEB: povazskabystrica.casd.sk

 • Zbor CASD Prešov
  Štefánikova 12
  080 01 Prešov
  WEB: presov.casd.sk

 • Zbor CASD Prievidza
  Garbiarska 32
  971 01 Prievidza
  WEB: prievidza.casd.sk

 • Zbor CASD Rankovce
  Rankovce 3A (107)
  044 46 Herľany

 • Zbor CASD Revúca
  Muránska cesta 37
  050 01 Revúca

 • Zbor CASD Rožňava
  Jasná č. 13
  048 01 Rožňava

 • Zbor CASD Slovenské Ďarmoty
  Slovenské Ďarmoty č. 208
  991 07 Slovenské Ďarmoty

 • Zbor CASD Spišská Nová Ves
  Školská ulica, č. 22
  052 01 Spišská Nová Ves

 • Zbor CASD Topol'čany
  Železničiarska 22
  955 01 Topoľčany

 • Zbor CASD Trenčín
  Horný Šianec 17
  911 01 Trenčín
  WEB: trencin.casd.sk

 • Zbor CASD Trnava
  Kapitulská 23
  917 00 Trnava
  WEB: trnava.casd.sk

 • Zbor CASD Vaďovce
  Vaďovce č. 261
  916 13 Kostolné

 • Zbor CASD Zlaté Moravce
  J. Hollého č. 10
  953 01 Zlaté Moravce
  WEB: zlatemoravce.casd.sk

 • Zbor CASD Zvolen
  Sokolská 10
  960 01 Zvolen
  WEB: zvolen.casd.sk

 • Zbor CASD Žilina
  Škultétyho 7
  010 01 Žilina
  WEB: zilina.casd.sk